Algemene voorwaarden Duodor Development

Algemene voorwaarden Duodor Development handelend onder de namen Duodor Websites, Duodor Webshops en Duodor Drukwerk, hierna te noemen Duodor.

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s Gravenhage onder nummer: 65635906

Opgesteld op 1 januari 2016 in Zoetermeer

Gewijzigd op 1 januari 2022 in Zoetermeer

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Duodor.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Duodor.
 3. Opdracht: de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte en opdrachtbevestiging.
 4. Website: de website, de webshop, de webpagina
 5. Content: de inhoud zoals teksten, foto’s, afbeeldingen, video’s, e.d.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaves, offertes en alle door Duodor gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Duodor verrichtte handelingen.
 2. Bij akkoord van een overeenkomst met Duodor verklaart de opdrachtgever dat deze kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Duodor en verklaart opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze voorwaarden.
 3. De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de website www.duodor.nl. Indien bij de totstandkoming van de opdracht, hetzij mondeling of per app bericht, geen algemene voorwaarden aan opdrachtgever overhandigd konden worden gaat opdrachtgever er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze algemene voorwaarden rechtsgeldig zijn en van toepassing op de opdracht en overeenkomst.
 4. De algemene voorwaarden of een link naar de algemene voorwaarden op de website www.duodor.nl van Duodor wordt verzonden naar opdrachtgever. De opdrachtgever gaat uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Ook indien opdrachtgever de algemene voorwaarden niet heeft gelezen en/of niet voor heeft getekend bij de totstandkoming van de opdracht. Opdrachtgever erkend dat de algemene voorwaarden van Duodor duidelijk vermeld zijn, goed vindbaar en opvraagbaar zijn.
 5. Alle aanbiedingen, prijsopgaves en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding, prijsopgave en offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken en vastgelegd door opdrachtgever en Duodor.
 6. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Duodor en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen, prijsopgaves en offertes, hierna aangeduid als offerte

 1. De door Duodor gemaakte offerte is vrijblijvend.
 2. De offerte is gedurende 30 dagen geldig vanaf de datum offerte, tenzij anders aangegeven.
 3. Indien voor een offerte tijd voor onderzoekt nodig is aanvaard opdrachtgever deze tijd tegen het op dat moment geldige uurtarief, met een maximum van 4 uren. Indien meer tijd voor onderzoek nodig is zal opdrachtgever vooraf op de hoogte worden gesteld en om akkoord gevraagd worden. Opdrachtgever is niet verplicht om meer dan 4 uren tijd voor onderzoek te accepteren. Opdrachtgever is wel verplicht om de eerste 4 uren te betalen. Het uurtarief staat vermeld op de website www.duodor.nl van Duodor. Indien door te weinig tijd voor onderzoek geen duidelijkheid is verkregen kan Duodor geen offerte uitbrengen.
 4. Duodor is niet verplicht om een offerte uit te brengen aan opdrachtgever.
 5. Duodor is alleen aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen aan Duodor wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Duodor zijn geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een akkoord per e-mail of per app bericht aanvaard zijn door opdrachtgever. Met het gegeven akkoord stemt opdrachtgever er uitdrukkelijk mee in dat zijn/haar handtekening niet vereist is of was.
 7. Indien opdrachtgever niet kan aantonen in e-mails en app berichten die opdrachtgever van Duodor ontvangen heeft dat wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst hebben plaatsgevonden en die aanvullende of gewijzigde overeenkomst van Duodor niet kan overleggen kan geen aanspraak maken op of beroep doen tegen deze wijziging(en). Opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle andere vormen van wijziging(en), zoals mondelinge, niet geldig zijn.
 8. Een samengestelde offerte verplicht Duodor niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige en/of gelijkwaardige opdrachten.

 

Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Duodor gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Duodor van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 100% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte. Na ontvangst van de betaling start de opdracht. Opdrachtgever ontvangt z.s.m. per e-mail een link naar de concept website, webshop of pagina zoals omschreven in de offerte en opdrachtbevestiging. De concept website staat op een webserver bij een door Duodor gekozen host. Opdrachtgever kan Duodor niet verplichten om op een webserver van een andere host te werken. Na oplevering en volledige betaling kan opdrachtgever een verhuiscode opvragen om de website te laten verhuizen naar een andere host. Duodor is verplicht deze verhuiscode af te geven maar niet verplicht om de website, shop of pagina te verhuizen naar die andere host.

4 Indien een ander percentage (aan)betaling is overeengekomen ontvangt opdrachtgever na oplevering de factuur voor het restant bedrag. Na ontvangst van de betaling is de website, shop of pagina eigendom van opdrachtgever. Na de volledige betaling wordt de website, shop of pagina Live (voor iedereen via internet toegankelijk is) gezet. Opdrachtgever kan Duodor niet verplichten om de website, shop of pagina live te zetten voordat de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

 1. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Op de factuur staat de jaarperiode (start datum en eind datum) en de producten/diensten waarvoor een factuur gestuurd wordt. Opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat alle kosten vooraf betaalt moeten worden en opzeggen alleen kan vanaf de op de factuur vermelde opzegdatum. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt heeft is Duodor gerechtigd om zonder opgave en in kennisstelling de diensten en producten direct te beëindigen bij de host en bij Duodor. Opdrachtgever accepteert alle extra kosten voor opnieuw aansluiten. Opgezegde domeinnamen kunnen alleen binnen 14 dagen ongedaan gemaakt worden. Websites, shops en pagina’s die daardoor zijn vervallen kunnen niet meer worden teruggezet. Duodor is niet verplicht om een back-up te maken of te bewaren. Opdrachtgever accepteert uitdrukkelijk dat Duodor hierdoor niet aansprakelijk is voor welke kosten of schade dan ook. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 2. Een maand na de facturatie datum wordt de website, webshop of pagina als volledig opgeleverd beschouwd en worden aanpassingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd. Elke aanpassing of tijd die nodig is om opdrachtgever te helpen wordt in rekening gebracht en dient vooraf door opdrachtgever betaalt te worden. Indien opdrachtgever een onderhoud- en beheerovereenkomst met Duodor heeft afgesloten vallen alle werkzaamheden binnen die separate overeenkomst.
 3. Facturen dienen binnen maximaal 30 dagen na factuurdatum betaalt te worden. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op. Bij vooruitbetaling start een opdracht nadat de betaling door Duodor is ontvangen.
 4. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Alle betaling dienen in Euro valuta te worden voldaan.
 5. De opdrachtgever van een offerte is ook in persoon solidair aansprakelijk voor alle rekeningen van en of voor wie hij/zij handelt. Zeker in geval van machtsmisbruik en/of wanneer een volledige identificatie van zijn/haar klant/opdrachtgever ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het moment dat de klant de offerte voor akkoord accepteert. Hierna ontvangt opdrachtgever een opdrachtbevestiging en/of de factuur.
 6. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 25,- per aanmaning. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder, in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

 

Artikel 5. Onderhoud- en beheerovereenkomst

 1. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om bij de website, shop of pagina een separate onderhouds- en beheerovereenkomst af te sluiten. Deze separate dienst is uitdrukkelijk niet inbegrepen bij een opdracht voor het maken van een website, shop of pagina. Indien er geen overeenkomst voor onderhoud en beheer is overeengekomen kan opdrachtgever hier geen aanspraak op maken.
 2. Deze voorwaarden gelden voor een éénjarig onderhoudscontract voor een bestaande website, webshop of pagina. De kosten en de start datum staan vermeld op de factuur van Duodor.
 3. Alle onderhouds- en beheerovereenkomsten dienen vooraf door opdrachtgever betaalt te worden. Indien niet tijdig is betaald vervallen de diensten op de datum waarbinnen de betaling ontvangen had moeten worden. Na deze datum is de overeenkomst ontbonden en kan opdrachtgever geen rechten meer ontlenen en/of aanspraak op maken.
 4. Met onderhoud en beheer van de website, shop of pagina wordt bedoeld:
 5. a) Alle werkzaamheden die nodig zijn om de website, shop of pagina’s live te zetten en te houden. Hieronder valt ook het maken van een back-up van maximaal één jaar oud. Indien meer recente back-ups nodig zijn wordt dit uitdrukkelijk aangegeven in de overeenkomst.
 6. b) Indien een website, shop of pagina’s ineens uitvalt of niet goed getoond wordt zal Duodor proberen om dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen zonder kosten voor opdrachtgever. Indien de oorzaak buiten het bereik van Duodor ligt, zoals bijv een kabelbreuk of uitvallende apparatuur bij de host waar de website, shop of pagina staat is Duodor niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of kosten die kan ontstaan.
 7. c) Duodor heeft uitdrukkelijk geen enkele verplichting om kosteloos werkzaamheden te verrichten die niet binnen de overeenkomst vallen zoals in het geval van een calamiteit, hack, virus, automatisch updates en problemen die opdrachtgever of iemand die namens opdrachtgever zelf heeft veroorzaakt. In de meeste gevallen zal een back-up worden teruggezet en accepteert opdrachtgever dat alle wijzingen na de datum van de laatste back-up daarmee ongedaan gemaakt zijn. Duodor is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit bovengenoemde zaken.
 8. d) Indien het nodig is om een domeinnaam of website, shop of pagina te verhuizen naar een andere webserver of host ten einde de website, shop of pagina weer live te krijgen zijn de kosten hiervoor voor de opdrachtgever. Dit valt uitdrukkelijk niet binnen het onderhoud en beheer.
 9. e) Indien opdrachtgever of een persoon die namens opdrachtgever optreedt herhaaldelijk problemen veroorzaakt die als gebruiksfouten en onkunde gezien kunnen worden en waardoor het nodig is om een back-up terug te zetten zullen deze kosten in rekening gebracht worden. Indien deze kosten niet tijdig betaalt worden vervalt de overeenkomst zoals aangegeven bij punt 3 en zonder restitutie.
 10. f) Het toevoegen van nieuwe content en/of wijzigingen van bestaande content (tekst, foto’s, video’s, afb, kaarten, etc) valt uitdrukkelijk niet binnen het onderhoud- en beheerovereenkomst. Deze werkzaamheden worden afzonderlijk op uurbasis gefactureerd tegen het op de website duodor.nl aangeven uurtarief.
 11. g) Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
 12. h) Update van website Content Management Systeem en onderdelen indien van toepassing, mitst deze geplaatst zijn door Duodor. Updates aan CMS websites worden automatisch uitgevoerd. In het geval van een storing door een plug-in updatefout zal Duodor deze z.s.m. proberen te verhelpen door een back-up terug te zetten of de plug-in opnieuw te installeren.
 13. i) Indien de plug-ins en Add-ons (software) van derden zijn, dus niet van Duodor, is Duodor niet verantwoordelijk voor het up-to-date houden van deze software. Indien de uitgever van software zijn/haar software niet tijdig up-date waardoor een fout is opgetreden valt dit niet binnen de overeenkomst. Duodor is niet verplicht om kosteloos het probleem te verhelpen of ander software ter beschikking te stellen. Opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat deze tijd/kosten voor rekening van opdrachtgever zijn.
 14. Zonder onderhouds- en beheerovereenkomst is Duodor in geen enkel opzicht aansprakelijk voor storingen en uitval van de website, shop of pagina en kan Duodor ook niet verplicht worden om kosteloos uitval of storing voor opdrachtgever op te lossen.
 15. Kosten van een onderhouds- en beheerovereenkomst gelden voor één jaar en moeten vooraf van de overeenkomst worden voldaan. De overeenkomst gaat in na ontvangst van de volledige betaling. Bij niet tijdige betaling is de overeenkomst niet tot stand gekomen c.q. direct ontbonden.
 16. De opzegtermijn voor een onderhouds- en beheerovereenkomst is twee maanden voor het einde van de looptijd van één jaar. Deze staat aangegeven op de factuur voor de overeenkomst. Na deze datum wordt de overeenkomst automatisch met één jaar verlengt.
 17. De onderhouds- en beheerovereenkomst wordt zonder opzegging automatisch met één jaar verlengt. Na verlenging is het niet mogelijk om de overeenkomst alsnog op te zeggen en dienen de kosten betaalt te worden.

 

Artikel 6. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van de content en benodigde data, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien opdrachtgever zijn/haar content niet tijdig aanlevert gebruikt Duodor demo content om de opdracht op te leveren. Indien de content door opdrachtgever niet binnen 30 dagen na oplevering is aangeleverd is Duodor niet langer verplicht deze daarna alsnog kosteloos te plaatsen.
 3. Het aanleveren van de content dient per e-mail te geschiedden. Voor grote bijlagen kan opdrachtgever de gratis dienst WeTransfer gebruiken of een download klaarzetten in een voor Duodor toegankelijke en veilige cloudserver. USB sticks en andere gegevensdragers worden omwille van de veiligheid en kans op besmetting niet door Duodor geaccepteerd en gebruikt.
 4. Teksten dienen bij voorkeur in platte e-mail opmaak of in Word te worden aangeleverd en niet in pdf formaat of ander formaat. Indien door onjuiste aanlevering extra tijd voor tekstbewerking nodig is zal opdrachtgever gevraagd worden om het opnieuw volgens afspraak aan te leveren. Indien dit niet gebeurd zal de extra tijd worden doorberekend als extra kosten c.q. meerwerk.
 5. Foto, video’s en ander beeldmateriaal die door de opdrachtgever zijn aangeleverd worden niet verwerkt en/of gecomprimeerd als deze niet geschikt zijn. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de content. Duodor comprimeert alleen de content die gebruikt wordt op de website, in de shop of op een pagina om de laadtijd zo optimaal mogelijk te houden. Indien nodig en mogelijk kan Duodor content optimaliseren voor zoekmachineoptimalisatie en/of visuele beleving. Bewerking van content is uitdrukkelijk niet bij de prijs inbegrepen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Deze werkzaamheden worden na akkoord doorberekend aan opdrachtgever als extra kosten c.q. meerwerk.
 6. Opdrachtgever gaat er mee akkoord dat Duodor de website, shop of pagina mag gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij opdrachtgever voordat de opdracht tot stand is gekomen schriftelijk heeft aangegeven dit niet te willen. Hieronder valt;
 7. a) een link helemaal onderaan de footer met de tekst “Website design en beheer door Duodor Websites’ op de website, shop of pagina van opdrachtgever.
 8. b) een screenshot afbeelding van de voor opdrachtgever gemaakt website, shop of pagina met een doorklik naar die website, shop of pagina op een pagina van de website duodor.nl van Duodor.
 9. c) een review van opdrachtgever indien opdrachtgever tevreden is en hiervoor ook toestemming heeft gegeven op de website duodor.nl en/of Google, sociale media en beoordeling websites zoals Trustoo.
 10. Opdrachtgever mag geen review over Duodor plaatsen of verspreiden tenzij Duodor daar expliciet schriftelijk toestemming voor gegeven heeft. Duodor heeft het recht om te eisen dat een review zonder toestemming van Duodor direct verwijdert moet worden als Duodor hierom vraagt. Indien een review die zonder toestemming door opdrachtgever geplaatst is Duodor schade toebrengt zullen alle kosten en inkomstenderving op opdrachtgever verhaald worden. Indien opdrachtgever niet tevreden is verklaart opdrachtgever uitdrukkelijk om geen review te plaatsen zonder toestemming maar het geschil eerst voor te leggen aan de daarvoor bevoegde rechtbank. Indien de rechtbank opdrachtgever in het gelijk stelt mag opdrachtgever zijn/haar review plaatsen.
 11. Indien opdrachtgever niet wil dat Duodor de website, shop of pagina gebruikt voor promotie en/of publiciteit heeft opdrachtgever het recht om dit af te kopen. Bij de prijs is promotie en/of publiciteit uitdrukkelijk inbegrepen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Duodor zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken. Webdesign en ontwikkeling is een creatief proces waarbij de uiteindelijke opgeleverde vorm en functies met de best mogelijke inspanning door Duodor zullen worden nagestreefd.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Duodor aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Duodor worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Duodor zijn verstrekt, heeft Duodor het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Duodor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien Duodor verkeerde informatie heeft opgenomen en/of verkeerd heeft weergeven is Duodor niet aansprakelijk voor schade of inkomstenderving. Opdrachtgever dient voor oplevering zelf alle teksten en prijzen op de website, shop of pagina te controleren en fouten aan Duodor kenbaar te maken.
 4. Duodor zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders wordt overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich bij akkoord met de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.
 5. Indien door Duodor of door Duodor ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever vrijwaart Duodor Websites voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 8. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien Duodor op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever aan Duodor worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Duodor. Duodor is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Duodor opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 3. Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste opzet van de website, shop of pagina is het niet mogelijk om kosteloos veranderingen aan het design te laten uitvoeren.
 4. Opdrachtgever en/of de gebruiker krijgt als daarom gevraagd wordt bij oplevering van Duodor eenmalig een korte instructie van maximaal één uur hoe opdrachtgever zelf de content op de website, shop of pagina kan aanpassen. Opdrachtgever dient zelf te beschikken over de juiste apparatuur, devices, software en verbindingen zoals WiFi, SFTP, SSL, e.d. Indien dit niet in orde is kan er geen instructie plaatsvinden en kunnen er geen aanpassingen door opdrachtgever uitgevoerd worden.
 5. Na het opleveren van de website, shop of pagina is Duodor niet verplicht om opdrachtgever kosteloos te helpen met het gebruik van het CMS en/of bewerking/aanpassen van website, shop of pagina. Indien opdrachtgever of één van zijn/haar gebruikers na de eenmalige instructie meer hulp nodig heeft kan opdrachtgever hiervoor gerichte betaalde korte trainingen bij Duodor afnemen die toegespitst zijn op de werkzaamheden die opdrachtgever en/of gebruiker wil kunnen uitvoeren. Indien de tarieven hiervoor niet staan vermeld op de website www.duodor.nl van Duodor dan kunt u een e-mail sturen naar info@duodor.nl
 6. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Duodor van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 

Artikel 9. Lay-out – Template & Thema – Premium design – Maatwerkdesign

 1. Duodor ontwikkelt verschillende soorten websites, shops en pagina’s aan. In de offerte staat aangegeven om wat voor website, shop en pagina aangeboden wordt. Bij de totstandkoming van een opdracht gaat opdrachtgever er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij/zij heeft kennisgenomen van Artikel 9.
 2. Hieronder is aangeven welke soorten websites, shops en pagina’s Duodor in de offerte aanbiedt en wat de opdrachtgever hiervan kan en mag verwachten.
 3. a) De lay-out: de indeling van de website, shop of pagina in vlakken, lijnen en blokken. Het kleur gebruik van de vlakken, lijnen en blokken.
 4. b) Template & Thema: een vooraf opgemaakte gratis basis lay-out met demo content. Een thema hoort bij WordPress CMS en een template bij websites, shops en pagina’s zonder CMS.
 5. c) Premium Design: een betaalde template of thema met bruikbare content en voorzien van design en styling die door Duodor voor de opdracht wordt ingekocht.
 6. d) Maatwerkdesign: lay-out en design worden op maat gemaakt voor opdrachtgever. Het eindresultaat is een uniek Child Thema (WordPress) of een Maatwerkwebsite (alle andere custom websites).
 7. Indien opdrachtgever opdracht heeft gegeven voor een Premium Design website, shop of pagina wordt hiermee bedoeld een premium design thema of template met bruikbare foto’s en afbeeldingen. Dit thema of template wordt gevuld met de content van opdrachtgever.
 8. Aanpassingen aan de lay-out en design van het door de opdrachtgever gekozen gratis basis of betaalde premium thema of template zijn niet bij de prijs inbegrepen. Alle aanpassingen aan de lay-out en/of design van een thema of template worden beschouwd als maatwerk en meerwerk, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 9. Maatwerk betekent dat er geen thema of template gebruikt wordt of dat een thema of template dusdanig bewerkt moet worden om te voldoen aan de wensen van opdrachtgever om tot het gewenste design en lay-out te komen. Indien in de offerte en opdrachtbevestiging niet uitdrukkelijk maatwerk wordt aangeboden is maatwerk niet inbegrepen bij de prijs. Maatwerk kan in veel gevallen aangeboden worden als opdrachtgever daarom vraagt. Duodor is niet verplicht om maatwerk kosteloos uit te voeren.
 10. Content wordt niet kosteloos bewerkt als dit nodig is. Opdrachtgever dient content op de juiste wijze aan te leveren en is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de content. Gebruikte content wordt wel door Duodor gecomprimeerd voor een optimale laadtijd van de website, shop en pagina.

 

Artikel 10. Vindbaarheid en Google ranking positie

 1. De website, shop en pagina worden voorzien van standaard SEO (zoekmachineoptimalisatie) voor een goede vindbaarheid. De maximaal 5 belangrijkste trefwoorden die voor de SEO nodig zijn worden door opdrachtgever aan Duodor opgegeven. Indien de trefwoorden niet worden opgegeven zal Duodor zoveel mogelijk trefwoorden gebruiken die betrekking op het product/dienst van opdrachtgever hebben.
 2. De ranking positie bij o.a. Google in de zoekresultaten is niet inbegrepen bij de overeenkomst tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is aangegeven. SEO is een separate dienst van Duodor die alleen van toepassing is als dit ook schriftelijk is overeengekomen. Indien gewenst ontvangt opdrachtgever een separate offerte voor SEO. Duodor is niet verplicht SEO kosteloos uit te voeren om de ranking positie te verbeteren.

 

Artikel 11. Live webserver – test- of ontwikkelserver

 1. Duodor ontwikkelt de website, shop of pagina bij voorkeur op de live webserver van de host behorend bij de domeinnaam. Daardoor is verhuizing van de website bij oplevering niet nodig en volstaat het live brengen. Dit scheelt tijd en extra kosten.
 2. Door het ontwikkelen op een live webserver kan het gebeuren dat Google de concept website, shop of pagina al heeft geïndexeerd en opgenomen in de zoekresultaten voordat de website is opgeleverd. Indien dit een probleem voor opdrachtgever is kan hij/zij dit vooraf bij akkoord van de offerte en opdrachtbevestiging aangeven. In dat geval wordt de website, shop of pagina tijdelijk ingesteld met een no-follow instructie voor zoekmachines. Dit is echter geen garantie dat de website, shop of pagina niet geïndexeerd en vertoond wordt. In zulke gevallen ligt de aansprakelijkheid hiervoor bij de zoekmachine en uitdrukkelijk niet bij Duodor.
 3. Indien een website, shop of pagina niet live of niet geïndexeerd mag worden zal de website, shop of pagina als concept/draft verborgen worden. Het hierdoor is het niet mogelijk voor de opdrachtgever om de concept website, shop of pagina via internet te bekijken. Opdrachtgever kan in dat geval een afspraak maken op locatie voor een concept demonstratie. De kosten hiervoor zijn niet inbegrepen en dienen door opdrachtgever betaalt te worden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 4. Indien opdrachtgever wenst dat de website, shop of pagina op een separate test- c.q. ontwikkelserver wordt ontwikkelt, in een afgesloten omgeving of als uploadserver dient voor de liveserver worden de kosten voor de ontwikkelserver apart in rekening gebracht. Opdrachtgever dient dit ten alle tijden voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst aan Duodor schriftelijk kenbaar te maken. Indien dit niet gebeurd is zijn de kosten voor de ontwikkelserver niet bij de prijs inbegrepen. Een ontwikkelserver wordt alleen ingezet indien daar door opdrachtgever vooraf voor betaalt is.

 

Artikel 12. Duur en beëindiging

 1. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben een minimale looptijd van één jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. De opzegtermijn is twee maanden voor einde jaarperiode.
 2. Overeenkomsten voor onderhoud en beheer hebben een minimale looptijd van één jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. De opzegtermijn is twee maanden voor einde jaarperiode.
 3. Duodor kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Duodor gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Duodor heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Duodor niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Duodor zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Duodor kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

 

Artikel 13. Levering en levertijd

 1. Indien geen opleverdatum overeengekomen is en schriftelijk in de offerte of opdrachtbevestiging is opgenomen gelden de algemene oplevertijden zoals aangegeven in de offerte en opdrachtbevestiging. Duodor hanteert hierbij een gemiddelde doorlooptijd, aantal dagen/weken, waarbinnen de meeste opdrachten opgeleverd kunnen worden. De doorlooptijd is een gemiddelde en geldt uitdrukkelijk niet als harde opleverdatum. Indien opdrachtgever niet tijdig alle data en content aanlevert wordt de opdracht stilgelegd en vervalt de doorlooptijd.
 2. Alleen indien een exacte opleverdatum is afgesproken en schriftelijk is opgenomen in de offerte en opdrachtbevestiging is er sprake van een opleverdatum. Indien data en/of content niet tijdig is aangeleverd door opdrachtgever vervalt de opleverdatum.
 3. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan opdrachtgever om de website af te nemen onverlet. In geen geval is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de website of de betaling daarvan te weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.

 

Artikel 14. Copyright

 1. Alle aan Duodor verstrekte digitale of andere media worden aan opdrachtgever teruggegeven als opdrachtgever hierom vraagt.
 2. Alle door Duodor ontwikkelde websites, shops, pagina’s en promotiematerialen kunnen door Duodor voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 3. Alle door Duodor ontwikkelde of bewerkte beelden zoals afbeeldingen, designs, logo’s, icons, foto’s, video, etc vallen onder het copyright van Duodor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Duodor opdrachtgever vraagt deze beelden niet langer te gebruiken is opdrachtgever verplicht deze direct te verwijderen en niet meer te gebruiken, tenzij opdrachtgever de rechten heeft afgekocht bij Duodor. Indien opdrachtgever hieraan geen gehoor geeft is Duodor gerechtigd om betaling te eisen voor elke dag dat de beelden gebruikt blijven worden.
 4. Indien er gebruik van open source software is gemaakt kan er nooit copyright op de gebruikte open source code gelden.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Duodor en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door Duodor geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten.
 2. De aansprakelijkheid van Duodor zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

 

Artikel 16. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Duodor gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Duodor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Duodor geen invloed kan uitoefenen.

 

Artikel 17. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. Duodor kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen de website www.duodor.nl/algemene-voorwaarden/
 4. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij/zij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 5. Duodor heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn. Dit zal bij voorkeur in de avond en/of nacht worden uitgevoerd.

 

Artikel 18. Derden

 1. Duodor is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Duodor doorgevoerd.
 2. Duodor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

 

Artikel 17. Eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtgever is verplicht de benodigde gegevens met betrekking tot de website, domeinnaam en hosting door te geven aan Duodor. Opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Duodor vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.
 3. Door Duodor of anderen ontwikkelde scripts en programma’s gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Duodor.

 

Artikel 19. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Duodor slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en/of hosting aan te vragen. Daarnaast ook voor de administratie van Duodor. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij opdrachtgever hier vooraf toestemming heeft gegeven.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Duodor verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever.